Превантивни мерки

 1. Съдържанието намиращо се на сайта umtqloduh.com е само с информационен характер и не е предназначено да замени контакта Ви с Вашия лекар или друго медицинско лице.

  Ние наричаме тези комуникации „Телездравни/образователни услуги“. Тези услуги, които ви предоставяме, ще се състоят от информация и предложения, които са предназначени да помогнат на вас и вашия доставчик на здравни услуги при използването на естествени средства за поддържане на вашето здраве.

  Телездравните/образователните услуги не са предназначени да служат като медицинска диагноза или лечение от какъвто и да е вид, въпреки че се извършват от лекар!

  Телездравните консултации са безплатни и само при желание на потребителя се приемат дарения, за да се стимулира безвъзмездната дейност.
 2. Ние не сме лицензирано медицинско звено/заведение за предоставяне на медицински грижи, такива се осъществяват само на живо.
 3. Потребителят на umtqloduh.com се задължава винаги да се консултира на живо с лекар преди започване на диета, двигателен режим, промяна в текуща диета или при наличие на някакви въпроси, отнасящи се до Вашето здравословно състояние.
 4. Потребителят на umtqloduh.com е длъжен да спазва професионалния медицински съвет и да не отлага търсенето на такъв, заради информация, получена от сайта umtqloduh.com. Ум-тяло-дух изисква от Вас да се консултирате с лекар, преди да започнете индивидуална диета и/или тренировъчна програма и/или диета, която сте получили. Физическият преглед е незаменим.
 5. Потребителят на umtqloduh.com декларира, че е наясно, че когато се включва в тренировъчна програма или спазва индивидуална или друга диета, съществува риск от физическа контузия и влошаване на здравословното състояние.
 6. Потребителят на umtqloduh.com декларира, че ако чувства дискомфорт, болка или други проблеми, веднага ще спре хранителния режим и тренировъчната си програма, който спазва и ако не го направи екипа на umtqloduh.com не носи отговорност затова негово действие или бездействие.
 7. С използването на информацията получена от umtqloduh.com Вие удостоверявате, че сте получили одобрението на Вашия лекар да използвате предоставените съвети и материали!
 8. Umtqloduh.com не носи отговорност за каквито и да било здравословни проблеми, които можете да получите в следствие на използването на хранителен/двигателен режим, които сте получили посредством отдалечената комуникация, по интернет от екипа на Ум-тяло-дух. Вие се съгласявате, че правите това на свой собствен риск.

С настоящите Общи условия (ОУ) се уреждат отношенията между д-р Петър Стоев, Янъклъка Трейд ООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на umtqloduh.com
Атанас и Фамилия е регистрирана търговска марка и навсякъде в Общите условия под Атанас и Фамилия се има предвид Янъклъка Трейд ООД .

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Наименование:  Янъклъка Трейд ООД

Седалище и адрес на управление: гр. България, гр. Харманли 6450, обл. Хасково, общ. Харманли, бул. България 51
Данни за кореспонденция: България, гр. Харманли 6450, обл. Хасково, общ. Харманли, бул. България 51, вх. Б, ет. 2, ап. 13

e-mail: tahanimedbg@gmail.com, тел.: 089 480 8830

Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК 202031313, 
Регистрация по ЗДДС: BG202031313

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и безусловно се съгласява с тях с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на тази страница /приложение/.

1.3. Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух си запазва правото да променя дизайна на tahanimed.bg и umtqloduh.com, неговото съдържание (модели, материали, цени и гаранции) и настоящите Общи условия по всяко време. Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух не носи отговорност за правописни и печатни грешки. Възможни са визуални различия между продуктите и снимките в сайта. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на tahanimedbg и umtqloduh.com. Цените на продуктите са в лева, с включен ДДС.

IІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес tahanimed.bg и umtqloduh.com.
Потребител на tahanimed.bg и umtqloduh.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до tahanimed.bg и umtqloduh.com чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух действия, в резултат на които се включва в базата данни на Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух и може да прави проверка на историята на поръчките си в tahanimed.bg и umtqloduh.com.

Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух действия, за да направи поръчка на стока от tahanimed.bg и umtqloduh.com, без да се регистрира и чиито данни не се включват в базата данни на Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Договор (за продажба) от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух и потребител без едновременното физическо присъствие на Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстоние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. Всяка отделно направена от потребителя и потвърдена от Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор (за продажба) от разстояние, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора от разстояние.

Продукт/Стока е всеки продукт/стока/артикул, предлаган от Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух за продажба на интернет сайта tahanimed.bg и umtqloduh.com.

Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време.

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите, както и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени в потребителския му профил в tahanimed.bg и umtqloduh.com, да бъдат използвани от Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух за целите на приемане и изпълнение на поръчките и за връзка с него.

3.4. Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в tahanimed.bg и umtqloduh.com и при изрично заявено желание от страна на потребителя, последният се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух.

ІV. Ползване на интернет сайт https:/tahanimed.bg и umtqloduh.com

4.1. При използването на интернет сайта на Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет сайта, услугите, Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух или всяко друго лице с което Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.2. Интернет сайтът е адресиран към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да  отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на tahanimed.bg и umtqloduh.com са собственост на Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух.

4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на tahanimed.bg и umtqloduh.com, без изричното писмено съгласие на Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух, освен ако използването е с некомерсиална цел.

V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в tahanimed.bg и umtqloduh.com. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на tahanimed.bg и umtqloduh. com възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух.

5.2. Всички поръчки, получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия следващ работен ден.

5.3. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на tahanimed.bg и umtqloduh.com начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с настоящите Общи условия.
5.4. Посочените на tahanimed.bg и umtqloduh.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС.

5.5. Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух си запазва правото да променя цените на продуктите, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в профила на съответния продукт.

5.6. Плащането се извършва чрез: наложен платеж – при доставка на поръчания продукт или плащане с карта. 

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез tahanimed.bg и umtqloduh.com продукт се извършва с куриерска фирма или фирмен транспорт до посочения от потребителя адрес. 

6.2. Доставката за София и страната се извършва в рамките на 3 работни дни, в интервала 9 – 18 часа. При доставка с куриерска фирма до места, обслужващи се по съответен график, срокът за доставка може да бъде удължен, за което Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух не носи отговорност.

6.3. Срокът за доставка може да бъде удължен поради възникнали форсмажорни обстоятелства, при което Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух си запазва правото да удължи посочените срокове с до седем дни, като получателят ще бъде своевременно уведомен.

6.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Отказ от договор от разстояние

Отказ от договор от разстояние

7.4. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, ако съществуват несъответствия на полученият продукт с поръчката. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която потребителят или посочено от него трето лице (различно от куриера) е приел/о и физически владее стоката.

7.5. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух посочвайки име и адрес за кореспонденция и ако са налице – телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено изявление в този смисъл, което следва да бъде изпратено на хартиен или друг траен носител на следния адрес: гр. Харманли 6450, обл. Хасково, общ. Харманли, бул. България 51, вх. Б, ет. 2, ап. 13 или изпратено на следния e-mail адрес contact@tahanimed.bg и info@umtqloduh.com

 За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

7.6. Потребителят следва да изпрати/да върне обратно стоката на Атанас и Фамилия не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес: гр. Харманли 6450, обл. Хасково, общ. Харманли, бул. България 51, вх. Б, ет. 2, ап. 13 Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

7.7. В случай, че потребителят се откаже от договора, Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух ще възстанови цената на стоката (стоките), с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставкане по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира Атанас и Фамилия и Ум-тяло-дух за решението си за отказ от договора. Възстановяването се извършва по банкова сметка на потребителя.

7.8. Атанас и Фамилия има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.

VIIІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Атанас и Фамилия и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.


Цитираните текстове са от Закона за защита на потребителите.